NTA-8800 Nieuwe richtlijn energielabels vanaf 2021

 

 

NTA 8800: Wat betekent deze nieuwe methode voor u?


Als vastgoed eigenaar en/of beheerder zal u rekening moeten houden met de nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’, ook wel bekend als de NTA 8800.

Zoals het is tot 31 december 2020! Verplicht energielabel/Energielabel!

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen en woningen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 

kantoor
onderwijs, zoals scholen en universiteiten
publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages
woningen

 

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel.

 

Overheidsgebouwen

Voor gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren, met een minimale grootte van 250 m2 en die publiek toegankelijk zijn, is altijd een energielabel verplicht. Ook gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties vallen onder deze verplichting. Daarnaast moeten alle maatregelen die op het energielabel van deze gebouwen genoemd staan en in eigendom zijn van de overheid, binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Deze gebouwen kunnen ook verduurzaamd worden via andere maatregelen met een gelijkwaardige energiebesparing.

Maximale boete en handhaving

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van een energielabel.
Bij het ontbreken van een geldig label tijdens een mutatie/transactiemoment riskeert de eigenaar van het utiliteitsgebouw een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.250. Voor woningen een max. van € 400,00. Dit blijft overigens ook na 01-01-2021 van kracht.

En na 1 januari 2021 de NTA 8800,

Vanaf 1 januari 2021 kunnen dus alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam energieadviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500).

Inmiddels heeft AAA-Lex offices de diploma s binnen voor bestaande gebouwen Utiliteit en Wonen en is dus per 1 januari 2021 klaar voor een nieuwe start met de NTA 8800.

Consequenties voor het huidige energielabel, Doe-het-zelf label wonen vervalt!

 

Het vereenvoudigd (doe-het-zelf) label, vooral toegepast bij verkoop van particuliere woningen, komt te vervallen. Ook particuliere woningen moeten vanaf 2021 opgenomen worden conform NTA8800. Dat zal leiden tot een toenemende marktvraag en geeft extra druk op de vraag naar gecertificeerde adviseurs.
Het huidige energielabel voor woningen en utiliteitgebouwen kan nog tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd. Een definitief toegekend energielabel blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden.

Verschillen in methodes tussen NEN 7120 en NTA 8800

Met de invoering van de NTA 8800 op 1 januari 2021 verandert bij alle gebouwen de bepaling van de energieprestatie. Is voor een gebouw vóór 1 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend volgens de huidige energieprestatie NEN7120-methode (EPC)? En staat de oplevering gepland ná 1 januari 2021? Dan moet een energielabel worden bepaald volgens de NTA 8800.Veel van de informatie uit de NEN 7120-methode kan rechtstreeks worden overgenomen voor de NTA 8800-methode. De aanvullende informatie kan verzameld worden tijdens de verplichte gebouwopname (een groot deel ter plekke tijdens de oplevering) of kan als onbekend worden ingevuld. Voor het efficiënt opstellen van een energielabel volgens de NTA 8800-methode is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben. Gaat het om een project waarin meerdere gebruiksfuncties en energieprestatie plichtige gebouwen worden gerealiseerd? Dan moet volgens de NTA 8800 per rekenzone en/of gebouwdeel het bewijsmateriaal worden verzameld. Hieronder staat het onderzoek (en bijbehorende opnameformulier) dat leidend is in het geven van inzicht in de verschillen tussen de methodes NEN 7120 en NTA 8800.

De opnamechecklist kan tijdens de opname/renovatie en bouw worden gebruikt voor het opstellen van de benodigde bewijslast Zo wordt bewijslast beter geregistreerd. De checklist geeft de bewijslast per rekenzone aan!

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/10/opnameformulier-behorend-bij-het-opnameprotocol-nta-8800-versie-maart-2020.pdf

Huidige energielabel en de Energielabel

Eén van de ideeën achter de nieuwe methode is de mogelijkheid om energielabels nog gedetailleerder op te nemen. Hierdoor geven energielabels een realistischer beeld van de werkelijkheid. De energielabels die we nu kennen, worden uitgedrukt in de Energielabel.

Vanaf 2021 wordt er gekeken naar BENG eisen

Vanaf 2021 zal dit er anders uit gaan zien. Er wordt vanaf dat moment niet meer gekeken naar de Energielabel, maar naar een waarde uitgedrukt in kWh/m2/jr. Deze waarde is afkomstig uit de BENG eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Onderverdeeld in drie categorieën, te weten:

BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m2)

BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

Wat betekent dit voor de huidige labelklasse indeling? Voor de energielabels die opgesteld worden vanaf 2021 wordt de energieprestatie bepaald aan de hand van de BENG 2 eisen. Er is recent een voorstel gedaan voor de nieuwe labelklassen voor utiliteit. Omdat het verbruik per gebruiksfunctie sterk van elkaar verschilt, wordt er voor elke gebruiksfunctie een aparte labelklasse gemaakt. De nieuwe labelklasse voor kantoren wordt als volgt weergegeven volgens het concept besluit:

Nieuwe labelklasse indeling

De verschillen in uitkomst met de huidige methodiek. Een afwijkingsstudie van beide methodieken laat zien dat 55% van de gebouwen hetzelfde label behoudt. Het andere deel laat afwijkingen zien variërend van 1 labelsprong tot 2 labelsprongen of meer. Van het deel dat afwijkt, verschuift 79% één labelsprong en 21% verschuift twee of meer labelsprongen. Dit kunnen zowel labelverslechteringen of labelverbeteringen zijn. Deze afwijkingen tonen aan dat het totaal van alle energielabels gemiddeld gezien onveranderd zal blijven. Het zijn juist de individuele panden of portefeuilles die af kunnen wijken in positief of juist negatieve zin.

Meer details, voor een nauwkeurige berekening

Voor individuele panden geld dat all-electric systemen beter scoren in de nieuwe methodiek ten opzichte van gasgestookte panden. Het opwekkingsrendement van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk gaat van 39% naar 69%, zoals opgenomen in de Nationale Energieverkenning (NEV 2017).Daarnaast kunnen er meer details ingevoerd worden om een nauwkeurige berekening te maken. Dit resulteert wel in extra werk voor bijvoorbeeld de gebouweigenaar, omdat er meer bouwkundige documenten aangeleverd moeten worden. Een goede dossieropbouw per pand wordt dan ook ineens veel belangrijker. Want hiermee kunnen goede energielabels opgesteld worden, die beter overeenkomen met de werkelijkheid.

Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de label C verplichting kantoren in 2023?

Al enige tijd wordt er gesproken over de Label C verplichting voor kantoren in 2023. Voor nu is dat gebaseerd op de Energielabel van 1,3 of beter. Dit wordt vanaf 2021 omgezet naar hoogstwaarschijnlijk een 205-235 kWh / m2. Het kan dus voorkomen dat individuele panden met de nieuwe berekening beter of juist slechter uitkomen.

Een voorbeeld

Een pand dat nu nog een label C heeft – en dus geen extra investeringen nodig heeft – kan vanaf 2021 een ander label hebben. Met de nieuwe methode kan het pand lager uitkomen. In dat geval zullen er dus aanvullende investeringen nodig zijn om het pand ook verhuurbaar te houden na 2023.

Huidige energielabels blijven nog 10 jaar geldig na afmelding

De energielabels die vóór 1 januari 2021 zijn afgemeld, blijven nog 10 jaar geldig. Wanneer blijkt dat energielabels beter scoren volgens de nieuwe methodiek, mag een nieuw energielabel afgemeld worden. Wanneer de afgemelde energielabels volgens de oude methodiek beter scoren t.o.v. de nieuwe methodiek, mogen deze energielabels nog tot maximaal 10 jaar gebruikt worden.

Let wel ! een C labelplicht 2023 voor een kantoor is alleen C label plichtig wanneer >50% van het labelplichtige gebouw een kantoorfunctie heeft.

Welke gebouwen zijn labelplichtig?

14 + 14 =