BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

Duidelijkheid over nieuwe BENG-eisen

 

Op het Congres EPG 2.0, georganiseerd door NEN op dinsdag 20 november 2018, zijn de conceptadvies BENG-eisen bekend gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is ook de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen, de NTA 8800, gepresenteerd.

Vanaf 1 januari 2020 moeten nieuwe gebouwen “bijna energieneutraal” (BENG) zijn. Vanaf dan wordt de energieprestatie niet meer uitgedrukt in een EPC-waarde, maar komen de BENG-indicatoren hiervoor in de plaats. Bij deze BENG-eisen wordt verwezen naar de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Deze methode vervangt een aantal huidige normen, waaronder de NEN 7120 waarmee de EPC wordt bepaald en de NEN 1068, thermische isolatie van gebouwen.

BENG-eisen

De concept advieseisen zijn tot stand gekomen op basis van een uitgebreide kosten optimaliteitsstudie, uitgevoerd door adviesbureau DGMR en Arcadis. Hierbij zijn tal van referentiegebouwen doorgerekend op investerings- en onderhoudskosten voor verschillende energiepakketten met de daarbij horende energiekosten.

Concept geadviseerde BENG-eisen woningbouw

Gebouw       
 

BENG 1

Energiebehoefte
[kWh/m2.jr]

 

BENG 2

Primair fossiel
energiegebruik [kWh/m2.jr]

BENG 3

Aandeel
hernieuwbare
energie [%]

Woongebouw
(meergezins)   

Als/Ag ≤ 2,2 à 70
Als/Ag > 2,2 à 70 +
50 * (Als/Ag -2,2)

 50

 40

Woonfunctie niet in woongebouw
(eengezins)   

Als/Ag ≤ 2,2 à 70
Als/Ag > 2,2 à 70 
+ 50 * (Als/Ag -2,2)

 30

 50

 

Huidige isolatie-eisen Bouwbesluit kostenoptimaal voor BENG

Bij het bepalen van de BENG-eisen is de kostenoptimaliteitsstudie leidend geweest. Uit deze studie is onder andere gebleken dat de huidige isolatie-eisen uit het Bouwbesluit kosten optimaal zijn. Met andere woorden: een RC van 3,5 voor de vloer, een RC van 4,5 voor de wand en een RC van 6,0 voor het dak volstaan om aan BENG te voldoen. Het niveau van de advieseisen borgt daarnaast ook de ontwerpvrijheid, betaalbaarheid en maakt het ook nog steeds mogelijk minder compacte gebouwen te ontwerpen.

 De planning is dat de BENG eisen de tweede helft van 2019 gepubliceerd zullen worden in het Staatsblad, waarna ze opgenomen zullen worden in het Bouwbesluit. 

4 + 9 =